ifoodsafetya.com

ENG

23-11-2018

香港餐務管理協會30週年晚宴

本會主席張劉麗賢連同多位副主席、榮譽顧問、顧問、執委出席香港餐務管理協會30週年晚宴

 

登入連結觀看更多相片

總數 : 4   

IMG-20181123-WA0032.jpg

IMG-20181123-WA0030.jpg

IMG-20181123-WA0034.jpg

IMG-20181123-WA0035.jpg

Powered by ABCHK.com